Εργασίες  »  Πληροφορικής 2000-2001

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α' & Β' Λυκείου στο μάθημα επιλογής
Εφαρμογές Πληροφορικής & Εφαρμογές Υπολογιστών

2 0 0 0 - 2 0 0 1


Α1' Λυκείου

Α2' Λυκείου


Β' Λυκείου


Οι εργασίες αυτές των παιδιών, εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2000-2001 και στα πλάισια της εργασίας την οποία επιθυμούν να ολοκληρώσουν κατά την πρακτική εξάσκηση στα μαθήματα Εφαρμογές Πληροφορικής και Υπολογιστών της Α' και Β' τάξης του Ενιαίου Λυκείου.
Οι ίδιοι οι μαθητές είχαν την πρωτοβουλία της επιλογής του θέματος το οποίο θα ολοκλήρωναν με την βοήθεια και τις συμβουλές του καθηγητή τους σ' αυτά τα μαθήματα κ. Γιώργου Ρούσσα.